Choď na obsah Choď na menu
 


Ako sa stať členom DPO SR

Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria požiarnický dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

Člena prijíma do DPO SR výbor dobrovoľného požiarneho zboru s povinnosťou informovať Valné zhromaždenie členov DHZ (ďalej len VZ členov DHZ). Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej len OV DPO).

 

Hasičské desatoro
1.    Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí
2.   Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
3.   Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4.   Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
5.   Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6.   Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
7.    Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
8.   Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
9.   Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.

10.Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.